LDPE 2426H

Nhà sản xuất: PTT

Công dụng: 2426H có nhiều công dụng như sản xuất màng nhựa nói chung, màng bảo vệ
bề mặt, màng cán, màng đóng gói thực phẩm, tấm xốp và màng bóng khí.

Thông số kỹ thuật: Xem file đính kèm