PP FC9413G

Nhà sản xuất: TPC Singapore

Công dụng: Tráng màng, bao bì thực phẩm, film, …

Thông số kỹ thuật: Xem file đính kèm